Säännöt

Koillismaan yrittäjänaiset ry säännöt

Koillismaan yrittäjänaiset ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Koillismaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Kuusamo ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

TARKOITUS

2 § Yhdistys toimii yrittäjinä toimivien ja yrittäjyyttä edistävien naisten yrittäjä- ja elinkeinopoliittisena etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toimintaalueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä. Koko jäsenkuntaa koskevissa edunvalvontakysymyksissä jäsenyhdistysten tavoitteet ovat yhteneväiset keskusliiton tavoitteiden kanssa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjänaisten yhteisten etujen ajamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton kanssa:

 • edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä
 • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon yhteistyössä muiden yrittäjäyhdistysten kanssa tekemällä yrittäjänaisten sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita ja antamalla lausuntoja;
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa naisyrittäjyyttä koskevissa asioissa;
 • huolehtii omalta osaltaan keskusliiton antamista tehtävistä sekä
 • toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.
 • voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna toimintansa tukemiseksi rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, myyjäisiä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta, ja sillä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti liiketaloudelliseksi.

4 § Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden yrittäjyyttä kannattavien ja edistävien yhteisöjen kanssa.

JÄSENYYS

5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yrittäjinä toimivat ja yrittäjyyttä kannattavat ja edistävät naiset, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistykseen voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Varsinaisiksi ja kannattajajäseniksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yrittäjätoiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. Eroaminen tulee voimaan, kun tieto siitä on saapunut keskusliittoon. Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannattajajäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä ja päätöksiä tai joka ei suorita määrätyssä ajassa jäsenmaksuaan. Erottamiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

JÄSENMAKSU

7 § Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Keskusliitto laskuttaa jokaista jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kuluvan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöiden jäsenyhdistyksille kuuluva osuus palautetaan yhdistyksille 31.3. mennessä. Vuoden aikana liittyneiden uusien jäsenten maksamista jäsenmaksuista Keskusliitto tilittää jäsenyhdistyksille kuuluvan osuuden kolmen kuukauden välein eli vuosittain 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

ALAJAOSTOT

8 § Yhdistys voi perustaa paikkakunnalleen tai lähiympäristöön alaisiaan epäitsenäisiä jaostoja, milloin uuden itsenäisen yrittäjänaisyhdistyksen perustamiselle ei ole edellytyksiä. Tällöin jaosto toimii kiinteässä yhteistyössä pääyhdistyksen kanssa ja näiden sääntöjen hengessä noudattaen yhdistykseltä saamiaan ohjeita.

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITON JÄSENYYS JA EDUSTUS

9 § Yhdistys kuuluu jäsenenä koko maata käsittävään keskusjärjestöön, Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:een, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusliitoksi ja noudattaa sen sääntöjä. Keskusliiton kokouksissa edustavat yhdistystä sen syyskokouksen valitsemat edustajat. Keskusliitosta eronnut yhdistys ei voi käyttää keskusliiton logoa eikä Yrittäjänainen-nimikettä.

HALLINTO JA TOIMIELIMET

10 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kokous. Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus.

11 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous helmimaaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa, hallituksen määräämänä aikana ja hallituksen määräämässä paikassa. Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta jonkin määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 10 vuorokautta ennen joko hallituksen määräämissä sanomalehdissä tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12 § Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti. Kokouksessa ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kullakin jäsenellä on yksi ääni ja heidän on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Kunniajäsenellä ja –puheenjohtajalla on puheoikeus kokouksessa. Kannattajajäsenellä on läsnäolo-oikeus kokouksessa.

13 § Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja. Kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä 3
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi
 • vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti valituksi kuin kolmeksi kaudeksi eli kuudeksi vuodeksi
 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti valituksi kuin kolmeksi kaudeksi eli kuudeksi vuodeksi
 • valitaan yhdistyksen edustajat, yksi jokaista alkavaa kolmeakymmentä (30) jäsentä kohden, keskusliiton kokouksiin, kuitenkin enintään (5) viisi edustajaa.
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

HALLITUS

14 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja rekisterinhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

15 § Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokoustenpäätösten mukaisesti,
 • valmistella asiat yhdistyksen kokouksiin ja suunnitella muu toiminta sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
 • vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta, hyväksyä yhdistyksen toimintakertomus ja laatia talousarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma syyskokoukselle esitettäväksi,
 • ylläpitää kiinteätä yhteyttä Yrittäjänaisten Keskusliittoon sekä toteuttaa omalla paikkakunnallaan Keskusliiton kokousten päätökset;
 • vahvistaa Keskusliitolle vuosittain joulukuun 31. päivään mennessä yhdistyksen tarkistettu jäsenmäärä sekä yhdistyksen oma jäsenmaksu;
 • suunnitella aktiivisesti yhdistyksen toiminnan laajentamista ja eteenpäin viemistä yrittäjänaisten toiminnan tarkoitusperien mukaan,
 • asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi (2) näistä yhdessä.

TILINPÄÄTÖS JA -TARKASTUS

17 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle seitsemän päivän kuluessa. 4

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään ¾ annettujen äänten enemmistöllä ja vahvistettava samanlaisella äänten enemmistöllä joko varsinaisessa tai ylimääräisessä, vähintään (14 ) neljäntoista vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin edellä on sääntöjen muuttamisesta määrätty. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava keskusliitolle tai muulle naisyrittäjyyttä edistävälle taholle.